Finantarea activitatilor neagricole

In cadrul masurii 06 – Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor din cadrul PNDR 2014-2020 sunt prevazute 2 submasuri prin care sunt sustinute investitiile in activitati neagricole in mediul rural:

SUBMASURA 6.2 SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE ÎN ZONE RURALE (START-UP)

În cadrul acestei sub-măsuri se va acorda sprijin pentru facilitarea diversificării prin înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

Tipul de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități nonagricole
în mediul rural pe baza unui plan de afaceri. Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani.

Beneficiari eligibili
Sprijinul financiar prevăzut pentru această sub-măsură se acordă pentru:

 • fermieri sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
 • micro-întreprinderi și întreprinderi mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole. Sprijinul poate fi acordat întreprinderilor care sunt înființate în anul depunerii aplicației de finanțare (start-up) pentru desfășurare de activități nonagricole, precum și întreprinderilor existente care activează exclusiv în domeniul agricol și care vor desfășura activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin.

Cheltuieli eligibile
Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri.Toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri, inclusive capital de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Cheltuieli neeligibile:
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I a Reg UE 1308/2013.

Conditii de eligibilitate
Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri care să conțină cel puțin elementele obligatorii prevăzute de regulamentele de dezvoltare rurală;

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin sub-măsură;
 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural;
 • Activitatea va fi desfășurată în spațiul rural și cel puțin 80% din noii angajați trebuie să aibă domiciliul stabil în spațiul rural;
 • Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, desfășurarea de activități comerciale prin producție comercializată sau activități prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată.

Cuantumul sprijinului
Sprijin public nerambursabil care se acordă pentru o perioada de maximum cinci ani.

Cuantumul sprijinului este de:

 • 70.000 Euro/proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;
 • 50.000 Euro/proiect în cazul altor activități.

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Finantare nerambursabila: 100%
Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a ajutorului.
Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea corectă a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.

Continutul planului de afaceri –elemente minime:

 • situația economică inițială a fermierului/membrului gospodăriei, microîntreprinderii sau întreprinderii mici care solicită sprijinul;
 • etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale a fermierului/membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;
 • detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților fermierului/membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea.

Domenii de activitate eligibile

 • Activități productive (ex. fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producere de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.)
 • Activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale nonagricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)
 • Activități turistice (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);
 • Servicii (ex:.medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

SUBMASURA 6.4 INVESTIŢII ÎN CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE

În cadrul acestei sub-măsuri se acordă sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care îşi creează sau dezvoltă activităţi non-agricole în zonele rurale.

Tipuri de operațiuni eligibile:
1.Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole proprii, cum ar fi:

 • Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton;
 • Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • Activități de prelucrare a produselor lemnoase;
 • Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
 • Fabricare produse electrice, electronice,
 • producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;

2.Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:
Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

3.Investiții pentru prestarea de servicii, de exemplu:

 • Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 • Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
 • Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
 • Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
 • Servicii tehnice, administrative, etc.;

4.Investitii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement;
5.Producere de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării

Beneficiari eligibili

Sprijinul financiar prevăzut pentru această sub-măsură se acordă:

 • micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici existente, din spațiul rural;
 • micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
 • fermelor care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici.
 • Persoanele fizice nu sunt beneficiari eligibili.

Cheltuieli eligibile

 • Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
 • Achiziţionarea inclusiv în leasing de noi utilaje, instalaţii și echipamente, costuri de instalare;
 • Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuieli neeligibile:

 • Activitatea de prestare de servicii agricole va fi exclusă de la finanțare prin declararea codurilor CAEN aferente ca neeligibile.
 • Prelucrarea și comercializarea rezultată din produsele ce se regasesc în Anexa I a Reg UE 1308/2013;
 • Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc.)
 • investițiile în instalațiile pentru producerea de electricitate din biomasa

Conditii de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură;
 • Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea în spațiul rural;
 • Activitatea micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici, din spațiul rural va fi desfășurată în spațiul rural și cel putin 80% din noii angajați trebuie să aibă domiciliul stabil în spatiul rural;
 • Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;
 • Locurile de muncă pentru noii angajati să fie prevăzute cu normă întreagă;
 • Solicitantul să demonstreze viabilitatea economică a investiției;
 • Intreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Solicitantul respectă regulile de minimis;

Cuantum sprijin nerambursabil
Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil – 90% (10% contributie proprie)