In Planul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 sunt prevazute masuri pentru facilitarea reînnoirii generațiilor, inclusiv încurajarea tinerilor fermieri cu competențe adecvate sa se instaleze la tara si sa dezvolte mici afaceri.

Principalul scop al măsurilor este acela de a promova crearea și dezvoltarea unor noi activități economice în zonele rurale din România, atât pentru anumite categorii de afaceri în domeniul agricol, cât și pentru diversificarea activităţilor în general, dincolo de diversificarea activităţilor cu profil agricol.
Masurile de sprijin au fost gandite pornind de la anumite nevoi care au fost identificate in mediul rural :

 • reînnoirea generațiilor şefilor exploataţiilor agricole care dețin competenţe adecvate (inclusiv în managementul afacerilor), dat fiind numărul insuficient de tineri fermieri din agricultura din România, din cauza factorilor socio-economici și fenomenului de îmbătrânire a fermierilor, ceea ce pe termen mediu și lung poate afecta performanțele sectorului agricol;
 • creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta din punct de vedere profesional în zonele rurale, dat fiind fenomenul de scădere și îmbătrânire a populaţiei rurale;
 • stimularea, prin prioritizare, a sectorului vegetal (legumicultura, inclusiv producerea de material săditor, pomicultura și producţia de semințe) și a sectorului zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și valorificarea raselor și soiurilor, autohtone ;
 • dezvoltarea activităților non-agricole care să conducă la crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și reducerea disparităților dintre rural şi urban, având în vedere lipsa de capital în zonele rurale, precum și cunoștințele reduse în managementul afacerilor într-un alt domeniu decât agricultura.

În România, majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o putere economică redusă şi sunt orientate, cu preponderență, spre autoconsum. Deschiderea acestora către piaţă este relativ redusă, atât în ceea ce priveşte output-urile, cât şi input-urile necesare. Aceste ferme se caracterizează printr-o structură de producţie foarte diversificată, determinată de necesităţile gospodăriei, precum şi printr-o dotare tehnică redusă şi necorespunzătoare, ceea ce împiedică creşterea productivităţii şi obţinerea unui surplus de produse destinate vânzării.

Sprijinul, atât pentru fermele mici, cât și pentru instalarea tinerilor fermieri, vizeaza acele sub-sectoare agricole care au înregistrat creșteri. Sub-sectoarele ovine și caprine înregistrează creșteri, dar producția de carne este în continuare slabă, în special în comparație cu cea de la nivelul UE. Menţinerea ratei de creștere înregistrată în sectorul apicol este posibilă, inclusiv ţinând cont de numărul mare de tineri apicultori orientați spre afaceri de mici dimensiuni. Prin dezvoltarea planurilor de afaceri pentru fermele de mici dimensiuni, care necesită valori de sprijin relativ scăzute, sub-măsurile dedicate atât tinerilor fermieri, cât și fermelor mici pot oferi sprijin adecvat pentru a susţine aceste sectoare.

Zona montană din România se confruntă cu un grad accentuat de îmbătrânire a populaţiei, cu efecte în managementul şi orientarea spre piaţă a fermelor care sunt preponderent de dimensiuni mici şi orientate spre creşterea animalelor. Aceste aspecte au condus la o scădere constantă a numărului de animale, generând un impact major asupra calității pășunilor și fânețelor. Astfel, sub-pășunatul şi ne-întreținerea pajiștilor conduc la reducerea volumului de îngrășăminte organice, consecinţele fiind resimţite la nivelul calităţii pășunilor.

Fermele mici și mijlocii reprezintă un procent important din totalul exploatațiilor existente în zonele montane, evidențiind astfel, o tipologie semnificativă a exploatațiilor agricole. Majoritatea acestora este reprezentată de ferme familiale care au ca principală activitate creșterea animalelor (bovine, ovine, caprine), iar activitatea productivă se îmbină cu viaţa familială.

Zonele rurale joacă un rol socio-economic important în România deoarece acestea reprezintă mare parte din suprafața totală a României, fiind locuite de aproape jumătate din populație. Prin sub-măsurile care vizează dezvoltarea activităților non-agricole în mediul rural, aceste zone ar putea beneficia de o bună dezvoltare a afacerilor care ar conduce la reducerea sărăciei existente în zonele rurale.

Sprijinirea creării și dezvoltării microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici în domenii non-agricole va crea noi locuri de muncă în zonele rurale și va conduce la absorbția surplusului forței de muncă din sectorul agricol.

Stimularea activităților de producție, serviciilor de agro-turism, sanitar-veterinare și medicale va creşte gradul de atractivitate al zonelor rurale, reducând astfel tendința rezidenților de a migra spre mediul urban în căutarea unor noi oportunități socio-economice.

Pentru a răspunde nevoilor identificate, operațiunile de finantare vor fi desfăşurate în cadrul a cinci sub-măsuri:

 • sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, sM6.1,
 • sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale, sM.6.2,
 • sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, sM6.3,
 • investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, sM6.4,
 • schema pentru micii fermieri, sM6.5.

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole.

 

BENEFICIARII:

 • Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole
 • Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective

 

SPRIJINULNERAMBURSABILva fi de maximum 50.000 Euro si  va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare
 • 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

 

BENEFICIARII:

 • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
 • Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

 

SPRIJINULNERAMBURSABIL:

 • va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:

– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri fără a depăsi 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare.

 • va fi în valoare de:

– 70.000 Euro/proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism

– 50.000 Euro/proiect în cazul altor activități;

Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

 

BENEFICIARII:

 • Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică* pentru o perioadă de minimum 10 ani:

* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard)

 

SPRIJINULNERAMBURSABILeste de maxim 15.000 Euro pentru o exploatație agricolă:

 • se acordă în două tranșe astfel:

–          75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

–          25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;

 • se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol).

Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

 

BENEFICIARII:

–          Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;

–          Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;

–          Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici

 

Valoarea SPRIJINULUINERAMBURSABIL va fi de 90% din costul total al proiectului

• nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali

• va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

 

Detalii privind conditiile de acces la finantare si documentele necesare se regasesc in

Ghidurile solicitantului specifice fiecarei submasuri si publicate pe site-ul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale  la adresa de internet www.apdrp.ro.

 

INTOCMIT

Constantin UDREA

Formator curs competente antreprenoriale